Act and Regulation

S.N. Title
1 Animal Health and Livestock Services Rules, 2056
2 मुलुकी-अपराध-संहिता-ऐन-२०७४
3 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा-ऐन-२०५५
4 पशु-बधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५
5 दाना-पदार्थ-ऐन-२०३३
6 पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४
7 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली २०५६
8 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा एेन, २०५५